APEXi Power Intake Kit - (S13 180SX/SILVIA/240SX - with S13 SR20DET)